XXI. interdisciplinárny kongres naturálnej medicíny

XXI.interdisciplinárny kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou 6.-8.10.2017

V dňoch 6.-8. októbra 2017 sa v meste Šamorín časť Čilistov uskutočnil už tradičný XXI. Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou.  Zišli sa na ňom významní lekári a vedci, ktorí pracujú na poli naturálnej medicíny z interdisciplinárneho pohľadu.

Po slávnostnom otvorení kongresu a príhovoroch hostí sme spoločne zagratulovali našim milým jubilantom primárovi MUDr.Rosinskému k jeho 80.a primárovi MUDr. Solárovi k jeho 70.narodeninám.

Odborný program začal úvodným blokom:  Spiritualita, filozofia a koncept naturálnej medicíny , ktorý otvoril svojou prednáškou Filozofia, etika a spiritualita naturálnej medicíny prim.MUDr. G.Solár. V svojej prednáške charakterizoval naturálnu medicínu ako okruh medicínskych odborov a metód, ktoré dominantne vychádzajú z energoinformačných procesov. Postupným vývojom,  internacionalizáciou a vstupom interdisciplinárnych poznatkov sa rozširuje  filozofická báza a akcentuje potreba špecifickej etiky aj spirituality naturálnej medicíny, ktorá je kľúčovým etiopatogenetickým, terapeutickým aj preventívnym faktorom každej poruchy zdravia. Podľa prim.Solára etika musí akceptovať  špecificitu energoinformačných procesov, ich zákonitostí a vplyvov na zdravie človeka.

MUDr. Meissner , prezident Nemeckej akadémie Energomedicíny a Bioenergetiky vo svojej prednáške: Spirituálna medicína ako integrujúca modalita na Klinike pre holistickú medicínu poukázal na to, že spirituálna medicína sa stále viac stáva dôležitou súčasťou integratívnej medicíny. Spirituálna medicína je založená na individuálnom a kozmickom uvedomení. Využitím kozmického napojenia zostáva spirituálna medicína v spojení so životnými plánmi pacienta, s jeho misiou a cestami jeho duše.

V bloku Naturálna a regeneratívna medicína už tradične odzneli prednášky šéflekárov z Všeruského centra očnej a plastickej chirurgie  z Ufy, Ruská federácia,  ktorí nám priblížili vývoj a využitie biomateriálov Alloplant v rozličných oblastiach medicíny. Prezentované technológie podporujú reparačný potenciál tkanív a orgánov a v tomto rámci podporujú rozvoj regeneratívnej chirurgie.

Profesor Nigmatulin vo svojej prednáške: Biomateriály Alloplant v koncepčnom modeli naturálnej medicíny demonštroval výsledky využitia biomateriálov v kraniofaciálnej chirurgii, plastike respiračného traktu, obnove štruktúr muskuloskeletálneho systému, oftalmochirurgii, stomatológii, kardiovaskulárnej chirurgii, regeneratívnej chirurgii.

Profesor Kadyrov, vo svojej prednáške : Biomateriály Alloplant v regeneratívnej chirurgii vysoko diferencovaných štruktúr ľudského oka prezentoval výsledky mnohoročných experimentálnych a klinických štúdií týkajúcich sa vysokodiferencovaných štruktúr očnej gule. Ukázala sa vysoká účinnosť biomateriálov v liečbe oka po zraneniach, rôznych malformáciách, chronických cievnych a dystrofických léziách a podobne.

MUDr. Galiachmetov, vo svojej prednáške: Základné princípy a klinické aspekty regeneratívnej terapie Alloplantom prezentoval výsledky experimentálneho overovania biomateriálu Alloplant farmakopunktúrou. Bolo preukázané, že vloženie biomateriálov priamo do akupunktúrnych bodov prináša klinické výsledky porovnateľné s priamym implantovaním biomateriálov do perifokálnej oblasti patologickej zóny.

Profesor Krulevskij z Petrohradu vo svojej prednáške Imunocitochemické vyšetrenie bukálneho epitelu konfokálnou laserovou skenovacou imunofluorescenčnou mikroskopiou poukázal na jeho výsledky výskumu, ktoré potvrdzujú liečebné využitie Alloplantu.

Veľmi zaujímavou bola prednáška Inovatívne bioinformatické riešenia autorka Dipl.Pharm. Iljevska z centra bioinformatiky Skopje, Macedónsko, ktorá v prednáške odprezentovala výsledky mnohoročného výskumu v bioinformatike, ako táto môže napomôcť v liečbe patologických stavov ( malígne tumory, zápaly, bolesť, alergie, cievny systém, nervový systém…) aktiváciou regeneračného softvéru v každej bunke. Podľa autorov sa otvára digitálna éra liečby, kde je možná regenerácia akéhokoľvek orgánu.

Piatkový prednáškový deň zakončil blok: Geológia, voda a naturálna medicína,

kde v prvej prednáške autori Docent  Gajdoš, V. a MUDr. Gajdoš odprezentovali pokračovanie svojho výskumu Hodnotenie vplyvu dlhodobého pobytu pacienta v geopatogénnej zóne.

Prim. MUDr. Rosinský, vo svojej prednáške Živá a mŕtva voda prezentoval pokusy zo 70. rokov minulého storočia o mŕtvej vode ako prostriedku na odstránenie nekrotických a iných chorobne zmenených tkanív a živej vode ako prostriedku na hojenie rán a iných defektov bez komplikácií, kedy ich nebolo možné publikovať zo štátnoideologických príčin, takže ostali len v súkromných záznamoch. Uskutočnené experimenty s úpravou vody priniesli poznatky pre diskusiu, že elektrolytické a iné inštrumentálne spracovanie vody nie sú jediným spôsobom jej zmeny.

Sobotný odborný program začal blokom: Molekulárna biológia a apiterapia v naturálnej medicíne prednáškou Ing. Kutejovej z Ústavu molekulárnej biológie SAV Bratislava: Mutácie génov a modifikácie proteínov a ich súvis so vznikom ochorení , v ktorej autorka vysvetlila, že zmenená funkcia proteínov môže byť spojená alebo s mutáciami génov, ktoré ich kódujú, alebo posttraslačnými modifikáciami, ktoré súvisia s podmienkami v ktorých sa nachádzajú. Mnohé zmeny majú za následok závažné ochorenia ako sú dystrofie, srdcové a neurodegeneratívne ochorenia, rakovina i iné.

Ing. MajtánMgr.  Bučeková z Ústavu molekulárnej biológie SAV Bratislava vo svojich prednáškach  Med v humánnej medicíne – medicínsky med a Imunomodulačné a hojivé účinky materskej kašičky a včelieho peptidu Defenzínu-1 odprezentovali využitie včelieho medu v humánnej medicíne, použitie slovenského medovicového medu v chirurgii a oftalmológii. V druhej prednáške nám objasnili mechanizmy hojenia a re-epitelizáciu materskej kašičky a defenzínu-1 in vitro a in vivo podmienkach.

Blok: Ekonomicko-sociálne a umelecké aspekty v naturálnej medicíne otvoril svojou zaujímavou prednáškou Priemyselné revolúcie a „nepotrební“ ľudia

prof.Košturiak, OZ Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom, v ktorej sa zamýšľal nad tým, v akom svete žijeme a že si každý môžeme vybrať svoju cestu. Autor v minulosti pomáhal firmám automatizovať procesy, neskôr sa začal venovať podnikaniu s ľuďmi na okraji spoločnosti.

Prvýkrát sme na kongrese privítali profesora lekára a operného speváka v jednej osobe prof.Shushardzhana s profesorkou N.Ereminou z Moskvy z Vedecko-výskumného ústavu pre muzikálnu terapiu a rehabilitačné technológie, prezidenta Vedeckého centra terapie umením MZ Ruskej federácie. Vo svojej prednáške Vedecká muzikoterapia – zistenia a perspektívy prezentovali výsledky dlhoročného celosvetového výskumu, podľa ktorého bola vyformovaná neuro-hormonálna rezonančná teória vplyvu hudby, ktorá získala aj medzinárodné ocenenie, podľa ktorej sa neurohormonálne a psychické reakcie zvyšujú ako odpoveď závislá od auditívnej stimulácie – boli preukázané priame fyziologické a biologické reakcie, ktoré majú frekvenčno-rezonančnú podstatu.

V bloku: Regeneratívna a naturálna medicína – fyzikálne prístupy

Docent Hučko zo Strojníckej fakulty STU Bratislava v prednáške  Využitie magnetického poľa pri regenerácii chrupavky kolenného kĺbu  hovoril o biokompatibilných magnetických nanočasticiach, ktoré  sú implantované do kmeňových buniek pacienta a následne vpravené do kolenného kĺbu pomocou injektáže. Ich poloha v mieste poškodenia chrupavky je fixovaná magnetickým poľom permanentného magnetu, ktorý je umiestnený podľa výsledkov numerických simulácii.

Ing. Izjumov z Moskvy v prednáške  Využitie elektromagnetických vĺn v pásme veľmi vysokých frekvencií (VVF) v liečebných procesoch hovoril o tom, že bunkové štruktúry generujú okrem iného elektromagnetickú energiu v oblasti veľmi vysokých frekvencií. V prípade zmeny generovaných frekvencií v dôsledku porúch v bunkových procesoch je možné dodaním externej energie podporiť regeneračne procesy v bunkových štruktúrach a podporiť procesy liečenia.

Sobotný odborný  program zakončil blok  Regeneratívna a naturálna medicína – medicínske interdisciplinárne prístupy, kde Doc. Slobodníková z Rádiologickej kliniky Trenčín prezentovala MEIK v diagnostike karcinómu prsníka z pohľadu rádiológa. Prednáška autorov Krajčovičová,, Slobodníková,., Meluš, , Kašlíková z Trenčianskej univerzity  prezentovala Hyperbarickú oxygenoterapiu u chronických rán z pohľadu laboratórnej medicíny. Expozícia zvýšeným oxygénovým koncentráciami pod zvyšujúcim tlakom v hyperbarickej oxygénovej terapii je jedným z príkladov podpornej terapie s veľmi sľubnými výsledkami.

Po skončení odborného programu sa uskutočnilo Prvé valné zhromaždenie medzinárodnej lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny a sobotný program zakončil Spoločenský večer.

Nedeľný odborný program tradične patril bloku  Akupunktúra, tradičná medicína, modelovanie, ktorý otvoril MUDr. Mochnáč svojou prednáškou Flebotrombóza dolných končatín a akupunktúra, v ktorej autor rozoberal problém  flebotrombózy  DK  a  súčasnej liečby  akupunktúrou podľa Teo Mo časovej hexagramovej sekvencie.  V kazuistikách niekoľkých pacientov  porovnával úspešnosť liečby v skupine pacientov bez akupunktúry  a niektorých pacientov , u ktorých akupunktúra  bola urobená súčasne s klasickou liečbou nízkomolekulárnym heparínom.

Prezentácia profesora .Petuchova z Moskvy- matematika, svetoznámeho fyzika, symetrológa I-Ting, binárne prístupy v modernej vede a nový algebraický výskum v informatike bola o aplikácii starovekých poznatkov z I-tingu v  binárnych systémoch v modernej vede vrátane jazykových štruktúr, počítačových technológií, medicínskeho inžinierstva, digitálnych prístrojov umelej inteligencie.
MUDr.Miklósová vo svojej prednáške: Energo-informačná sieť a oko hovorila o tom, že oko, ako určitá energoinformačná hladina tvorí súčasť energoinformačného stavu (elementu Drevo) a  má špeciálne miesto v akupunktúrnom systéme, je súčasťou orgánového systému pečene, ako zrakový analyzátor hrá dôležitú úlohu v biorytmoch, spĺňa kritéria pre mikrosystém. V prednáške boli prezentované výsledky retrospektívnej analýzy hodnôt vnútroočného tlaku v súvislosti s aktuálnymi  informáciami o Mesiaci a Slnku v priebehu kalendárneho roka 2016.

V prednáške primára MUDr. Solára: Pyramídový model- kvalitatívny posun v  komplexnej akupunktúrnej teórii, diagnostike a terapii     autor hovoril o  pyramídovom modeli, ktorý posúva možnosti modelovania akupunktúrneho systému kvantitatívne aj kvalitatívne do roviny, umožňujúcej exaktné, komplexné a interdisciplinárne štúdium. To vytvára priestor pre nové efektívnejšie diagnostické aj terapeutické technológie, ktoré sa parciálne už teraz osvedčujú v klinickej praxi.

Odborný program zakončila prednáška Ing.Solára: Kontrolné body pyramídového modelu z interdisciplinárneho pohľadu, ktorá nám  predstavila možné súvislosti pyramídového modelu z pohľadu fyziky a evolúcie.

Slávnostné ukončenie kongresu prezidentom kongresu primárom MUDr. Solárom sa nieslo v duchu poďakovania prednášajúcim, diskutujúcim, ako aj všetkým ostatným účastníkom, organizátorom a so želaním, aby ten ďalší, v poradí už XXII.interdisciplinárny kongres naturálnej medicíny bol ešte lepší.

 

MUDr. , Mgr. Alica Sekáčová

Generálny sekretár XXI. kongresu

 

 

AVITA
Aktuálne
Kongres LSNM a ISNM; 12.-14. október 2018; Šamorín -Hotel Kormorán
ČASOPIS
Akupunktúra a naturálna medicína
Acupuncture and Natural Medicine


časopis na stiahnutie
e-magazine download
sk verzia časopisu uk verzia časopisu

e-magazin - archive