Podmienky používania a ochrana osobných údajov– LSNM

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne www.naturalnamedicina.com ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „webstránky“) je Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny, so sídlom: Školská 1748/33A, 93101 Šamorín, Slovenská republika, IČO: 30779120, občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-5955 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „LSNM“).

1.2 Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webstránok upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“), ako aj podmienky ochrany osobných údajov používateľov a ďalších dotknutých osôb.

1.3 Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami používania webstránok.


Čl. II. Obsah a použitie webstránok

2.1 Prístup k webstránkam a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.

2.2 Obsah webstránok je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).

2.3 Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.

2.4 Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah.

2.5 Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.


Čl. III. Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies, zabezpečenie webstránok

3.1 Prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

3.2 COOKIES. Pri použití webstránok môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia používateľa a sledovanie jeho aktivity na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

3.2.1 Používateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

3.2.2 V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:
a. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,
b. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webstránkam (tieto cookies môže používateľ kedykoľvek vymazať).

3.2.3 Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

3.2.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení používateľa tretími osobami.

3.2.5 V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránok, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.

3.3 REGISTRÁCIA ČLENOV, PODUJATIA, VYDÁVANIE PERIODÍK A INFORMOVANIE.
Používateľ webstránok, ktorý má záujem stať sa členom LSNM alebo zúčastniť sa podujatia organizovaného LSNM, registrovať na účely členstva alebo účasti na podujatí prostredníctvom webstránky. Na účely spracovania žiadosti o členstvo a vedenia databázy členov, komunikácie s členmi a plnenia všetkých ďalších práv a povinností LSNM voči svojím členom a účastníkom podujatí v zmysle aktuálnych stanov LSNM je nevyhnutné, aby LSNM disponovala pri registrácii, organizácii podujatí a počas celého trvania členstva osobnými údajmi člena, žiadateľa o členstvo a účastníka podujatia.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov používateľa prevádzkovateľom na uvedené účely (členstvo, účasť na podujatiach, prípadne plnenie zmluvy).

PRÁVNY ZÁKLAD. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých používateľom na účely registrácie a členstva je plnenie zákonných povinností LSNM podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien (ako aj iných osobitných predpisov), a oprávnený záujem LSNM a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov členov a účastníkov podujatí organizovaných LSNM.Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých autorom alebo spoluautorom častí obsahu publikácií a periodík vydávaných LSNM je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona; právnym základom spracúvania iných údajov a ich zverejňovania v periodikách a publikáciách je spravidla oprávnený záujem prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých členom LSNM alebo treťou osobou ako zmluvným partnerom je nevyhnutnosť na plneniepríslušnej zmluvy. Právnym základom spracúvania dodatočných údajov neuvedených nižšie je osobitný súhlas dotknutej osoby.

3.3.1 Osobné údaje, ktoré musí používateľ na účely registrácie, členstva a/alebo účasti na podujatí organizovanom LSNM poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
a. meno a priezvisko
b. dátum narodenia
c. adresa trvalého bydliska v rozsahu: ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát
d. názov pracoviska (zamestnávateľa)
e. adresa pracoviska v rozsahu: ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát
f. povolanie (funkcia)
g. adresa e-mailu
Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku 3.3.1 je povinné a nevyhnutné na zabezpečenie členstva v LSNM, účasti na akomkoľvek podujatí LSNM a poskytnutie akéhokoľvek grantu LSNM; v prípade straty oprávnenia LSNM na spracúvanie vyššie uvedených údajov zanikne členstvo dotknutej osoby v LSNM a oprávnenie zúčastniť sa akéhokoľvek podujatia organizovaného LSNM.
O osobách vykonávajúcich funkcie v LSNM podľa stanov LSNM prevádzkovateľ spracúva údaje v rovnakom rozsahu ako osobné údaje členov LSNM.

3.3.2 Ďalšie údaje, ktoré prevádzkovateľ o svojich členoch, účastníkoch podujatí a ďalších osobách spracúva, sú:
a. tituly – akademické a iné
b. telefónne číslo
c. korešpondenčná adresa odberateľa časopisu“Akupunktúra a naturálna medicína“ a iných publikácií [nevyhnutné na zasielanie publikácií poštou]
d. ďalšie údaje, ak ich spracúvanie vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo interný predpis LSNM
Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku 3.3.2 je dobrovoľné, ak nie je označené ako nevyhnutné alebo ak spracúvanie takýchto údajov prevádzkovateľom nevyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, prípadne platné stanovy a predpisyLSNM. V prípade straty oprávnenia LSNM na spracúvanie vyššie uvedených údajov, najmä ak spracúvanie vyžaduje osobitný predpis, LSNM nemôže garantovať zabezpečenie práv členaalebo účastníka podujatia v plnom rozsahu.
Prevádzkovateľ nespracúva o používateľoch alebo iných dotknutých osobách žiadne osobné údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov.

3.3.3 ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov používateľa a člena je evidencia členov LSNM a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti LSNM a odborných podujatí, zasielanie časopisu „Akupunktúra a naturálna medicína“a iných publikácií LSNM, poskytovanie grantov členom a kontrola ich používania, zabezpečenie práv členov a práv LSNM podľa stanov LSNM, iných predpisov LSNM a všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania osobných údajov na zverejňovanie v periodikách a publikáciách LSNM a na webstránkach, ako aj na zasielanie informačných e-mailov a newsletterov, je najmä informovanie členov LSNM o aktivitách LSNM.

3.3.4 OPRÁVNENÉ ZÁUJMY. Oprávnenými záujmami LSNM na spracúvaní osobných údajov svojich členov a účastníkov podujatí LSNMsú najmä, ale nie výlučne: potreba evidencie členov a účastníkov podujatí, potreba komunikácie s členmi a účastníkmi za účelom výkonu práv a povinností LSNM, informovanie verejnosti a členov LSNM o aktivitách, zabezpečenie prípadných právnych nárokov LSNM voči členom a účastníkom.
Oprávnenými záujmami tretích osôb sú najmä, ale nie výlučne záujmy profesných komôr na výkone svojich práv voči svojim členom, záujmy dodávateľov LSNM na technickom zabezpečení odborných podujatí LSNM pre členov a účastníkov, záujmy sponzorov LSNM v rozsahu dodržiavania etických princípov vo farmaceutickom priemysle, záujem iných členov LSNM na publikačnej a inej činnosti LSNM.

3.3.5 SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ a člen LSNMje povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

3.3.6 TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa ako žiadateľa o členstvo počas vybavovania žiadosti o členstvo, osobné údaje každého člena LSNM počas celej doby trvania jeho členstva, a osobné údaje účastníkov podujatí LSNM (ktorí nie sú členmi LSNM) počas celej doby potrebnej na prípravu a realizáciu podujatia a 5 rokov odo dňa skončenia príslušného podujatia. Osobné údaje zverejňované v časopise“Akupunktúra a naturálna medicína“a iných publikácií LSNM prevádzkovateľ spracúva po dobu 10 rokov odo dňa vydania príslušnej publikácie, ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje dlhšiu dobu uchovávania údajov.

3.3.7 PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE.
3.3.7.1 Osobné údaje člena LSNM a účastníka podujatia LSNM môžu byť zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovyLSNM alebo záväzné predpisy LSNM; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu v odborných publikáciách LSNM v súvislosti s odbornou činnosťou člena LSNM a v tomto rozsahu môžu byť zdieľané s vydavateľom publikácií: Societas international medicinae naturalis, so sídlom: Krížna ulica 453/5, 930 25 Vrakúň, Slovenská republika, IČO: 50655205, občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-50362 (ďalej len ako „ISMN“).
3.3.7.2 Osobné údaje člena LSNM a účastníka podujatia LSNM môžu byť poskytnuté tretím osobáma orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, predpis profesnej komory alebo inej organizácie, ktorej je člen LSNM členom, prípadne na požiadanie zamestnávateľovi účastníka podujatia alebo inej osobe, ktorá účastníka na podujatie vyslala.
3.3.7.3 Osobné údaje člena LSNM a účastníka podujatia LSNM môžu byť prenesenév nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľom do tretích krajín (mimo Európskej únie), ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis a pri dodržaní primeraných záruk v zmysle GDPR pri prenose.
3.3.7.4 Osobné údaje osoby, ktorá je autorom alebo prispievateľom v rámci periodika alebo publikácie LSNM, môžu byť v primeranom rozsahu zverejnené v príslušnom periodiku alebo publikácii; v tomto rozsahu môžu byť tiež zdieľané s ISMN.
Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre používateľa a/alebo člena.

3.4 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.
Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.
Ako používateľ, člen LSNM a/alebo účastník podujatia LSNMmáte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu [Školská 33/A,(poliklinika) 931 01 Šamorín]) požadovať:
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
b. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
c. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,
d. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe.
Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu [Školská 33/A,(poliklinika) 931 01 Šamorín]) namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.
Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe Vášho súhlasu, máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu [Školská 33/A,(poliklinika) 931 01 Šamorín]) kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby odvolanie súhlasu malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.
Máte tiež právo podať najmä Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.
Práva používateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu,ich uplatnením by bola porušená ochrana používateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.


Čl. IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

4.3 Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webstránkach sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou wobstránok a ich používaním vrátane udelenia súhlasu s použitím cookies používateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním prípadnej cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, s/a, pracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.

4.4 Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom [1.12.2019]. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky používania zmeniť, pričom nové podmienky používania nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webstránkach alebo iným dňom uvedeným v nových podmienkach používania.


Podmienky používania a ochrana osobných údajov– LSNM na stiahnutie (formát PDF)

Aktuálne

23. Medzinárodný lekársky kongres naturálnej medicíny 2022  program

 

Poukázanie  2% z daní z príjmu

 

Rozhovor s MUDr. Gustávom Solárom, PhD
Medicína, veda a duchovno….

ČASOPIS
Akupunktúra a naturálna medicína
Acupuncture and Natural Medicine


časopis na stiahnutie
e-magazine download
sk verzia časopisu uk verzia časopisu

e-magazin - archive