PRIHLÁŠKA za člena Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny

I. OSOBNÉ ÚDAJE
Vaše meno, priezvisko, titul (povinné)

Adresa trvalého bydliska (povinné)

Sídlo / adresa pracoviska (povinné)

Funkcia na pracovisku (povinné)

Telefón (povinné)

Emailová adresa (povinné)

Ochrana pred SPAMom : prepíšte text captcha do políčka

II. PRIHLÁŠKA
P r i h l a s u j e m sa za riadneho člena Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny

III. SÚHLAS
• S ú h l a s í m s poslaním a cieľmi Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny
(ďalej len LSNM“).
• V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas (LSNM) so spracovaním osobných údajov a účelom plnenia poslania, cieľov a predmetu činnosti po dobu môjho členstva.
• Beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov sú upravené v § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Som si vedomý/á toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

IV. VYHLÁSENIE

V y h l a s u j e m, že
• osobné údaje a informácie, ktoré som v prihláške uviedol/la sú pravdivé a zaväzujem sa ich bezodkladne aktualizovať,

Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Podmienkami spracúvania osobných údajov a dobrovoľne poskytujem moje osobné údaje Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny

Aktuálne

23. Medzinárodný lekársky kongres naturálnej medicíny 2022  program

 

Poukázanie  2% z daní z príjmu

 

Rozhovor s MUDr. Gustávom Solárom, PhD
Medicína, veda a duchovno….

ČASOPIS
Akupunktúra a naturálna medicína
Acupuncture and Natural Medicine


časopis na stiahnutie
e-magazine download
sk verzia časopisu uk verzia časopisu

e-magazin - archive